Сектор досліджень у сфері інтелектуальної власності

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

1.  Дослідження об`єктів авторського права
(літературних, художніх творів, комп’ютерних програм і компіляцій (баз) даних та інших; дослідження об`єктів суміжних прав
(виконання, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення)

Спеціальності: 13.1.1 – Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші), 13.1.2 – Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних), 13.2 – Дослідження, пов’язані з виконанням, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення.
Об’єктами експертизи (досліджень) об’єктів авторського права є:
-   літературні, письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
-      виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
-      комп’ютерні програми;
-    компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелек­туальної діяльності;
-      музичні твори з текстом і без тексту;
-   драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
-       аудіовізуальні твори;
-       твори образотворчого мистецтва;
-       твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
-       фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
-    твори ужиткового мистецтва, у тому числі: твори декора­тивного ткацтва, кераміки, різьблення, виливання з художнього скла, ювелірні вироби, якщо вони не охороняються законами Ук­раїни про правову охорону об’єктів промислової власності;
-     ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архі­тектури та інших сфер діяльності;
-        сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
-        похідні твори;
-       збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, коорди­нацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
-     тексти перекладів для дублювання, озвучування, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуаль­них творів;
-        інші твори.
Перелік даних об`єктів авторського права подано в ст. 8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Проте він не є вичерпним, про що свідчить останній підпункт «інші твори».
Так, згідно ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах від 05.10.2016 № 1651-VIII, ст. 1 в частині визначення термінів була доповнена такими  об’єктами авторського права (відповідно – об’єктами експертизи (дослідження)), як карикатура, пародія, попурі.
Також, ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» вказує на те, що авторським правом захищені частина твору, у тому числі й оригінальна назва, яка, в свою чергу, розглядається як твір і підлягає відповідній охороні, а, отже, є об’єктом дослідження.
До похідних об`єктів авторського права відносять об`єкти так званих суміжних прав.

Ст.35 Закону України «Про авторське право і суміжні права» закріплює, що до об`єктів суміжних прав відносять:
-       фонограми;
-       відеограми;
-       програми (передачі) організацій мовлення тощо.
Слід, також, мати на увазі, що даний перелік, також, не є вичерпним.

Експертиза об’єктів авторського права та суміжних прав вирішує питання щодо

 • охороноздатності об’єктів дослідження взагалі;
 • творчого характеру твору;
 • оригінальності назви твору, частин твору;
 • встановлення виду об’єкта авторського права (суміжних прав) та його ха­рактеру;
 • факту зміни твору та способу його зміни;
 • факту використання твору та способу його використання тощо.

2. Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями

Спеціальність 13.3
Об’єктами судової експертизи (досліджень), пов’язаних із винаходами та корисними моделями, можуть бути: винахід; корисна модель; об’єкт господарської діяльності (пристрій, речовина, тощо);  процес (технологія виготовлення, тощо).

Судові експертизи, пов’язані із винаходами та корисними моделями призначають:

 •  при вирішенні судом питання про порушення прав власника винаходу або корисної моделі;
 •  при визнанні патенту на винахід або корисну модель недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
 •  при визнанні патенту на винахід та корисну модель недійсним у зв’язку із невідповідністю їх умовам надання правової охорони тощо. 

3. Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

Спеціальність 13.4
Об’єктами досліджень є сам промисловий зразок, як об’єкт промислового дизайну (що являє собою декоративне або естетичне вирішення зовнішнього вигляду (стосується форми та/або кольору виробу, тощо); промисловий / або промислові вироби; документація, що стосується самого промислового зразка або промислового виробу, а також інші матеріали по справі, які необхідні для вирішення поставлених перед експертом питань.

В період проведення експертиз та досліджень, пов’язаних з промисловими зразками (далі –ПЗ), вирішуються питання щодо

 • відповідності ПЗ умові патентоздатності «новизна» відповідно до заявки;
 • вмісту у зображенні ПЗ знака для товарів і послуг, який був раніше зареєстрований чи заявлений на реєстрацію в Україні / кваліфікованого зазначення походження товарів / фірмового найменування / твору (або його частини, що має самостійне значення (назви, цитати, персонажу);
 • використання у виробі усіх суттєвих ознак ПЗ тощо.

 

4. Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Спеціальність 13.6
Об’єктами експертизи (досліджень) є знаки для товарів та послуг (торговельні марки), позна­чення, нанесені на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший при­кріплений до товару предмет, комерційні (фірмові) наймену­вання, зазначення походження товарів та інші матеріали справи, що досліджуються експертом для вирішення поставлених перед експертом питань із застосуванням спеціальних знань.

В період проведення експертиз та досліджень, пов’язаних з охо­роною прав на знаки для товарів та послуг (далі – ТМ/знак), фірмові наймену­вання, зазначення походження товарів вирішуються питання та встановлюється

 • чи має знак  розрізняльну здатність;
 • чи складається він лише з позначень, що є загальновживаними як по­значення товарів і послуг певного виду;
 • чи є знак тотожнім або схожим з іншим знаком та/або позначенням на продукції/виробах настільки, що їх можна сплутати;
 • чи відтворює знак ПЗ/персонаж твору/прізвище (ім’я, псевдонім та похідні від них, портрет, факсиміле) особи, відомої в Україні тощо.

 

5. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної  власності

Спеціальність 13.9
До даного виду дослідження відносяться питання, пов’язані з визначенням розміру матеріальної шкоди за неправомірне використання об’єкту інтелектуальної власності; питання, пов’язані з заниженням доходів, несплатою податків та обов’язкових платежів державі, пов’язаних з використанням у господарській діяльності об`єктів інтелектуальної власності; питання, пов`язані з дослідженням правильності проведення економічної оцінки об`єктів права інтелектуальної власності; питання, пов’язані з дослідженням правильності нарахувань та виплат роялті за ліцензійними угодами; питання, пов’язані з визначенням розміру грошового еквіваленту приниження ділової репутації; питання, пов’язані з відображенням об`єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку.
Об`єктами досліджень є первинні бухгалтерські документи; реєстри бухгалтерського обліку;  документи фінансової звітності; статистична звітність за відповідні періоди; організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів, тощо.

В період проведення експертиз та досліджень вирішуються питання щодо

- встановлення розміру доходів (упущеної вигоди), які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене внаслідок дій певних осіб (та/або підприємств);

- встановлення розміру матеріальної шкоди, яку заподіяно правовласникові в результаті  незаконного використання знаку (ТМ) тощо. 

В контексті зазначеного необхідно вказати на те, що дослідження об’єктів у сфері інтелектуальної власності (з урахуванням виду об’єктів) не окреслюється лише питаннями, що відображені по тексту.

Тобто, коло вирішуваних питань у сфері спорів про визнання права об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) та спорів про порушення права на ОІВ мають значно ширший обсяг.

Таким чином, для визначення кола питань, які необхідно вирішити з використанням спеціальних знань, необхідно перш за все, проконсультуватись з фахівцями за даними  напрямками проведення досліджень!

р.т.: (044) 374  34 - 94

Comments are closed.